null

PM-Patmosz

 

    jobiztositasok.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatás

   A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

    Az adatok kezelője: Horváth József, függő biztosításközvetítő (székhelye: 4751 Kocsord, Rákóczi u. 35., adószáma: 60426187-1-15, MNB regisztrációs száma: 110042937906) a továbbiakban: Biztosításközvetítő.

   Általános fogalmak

   1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

   1.1. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

   2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

   3. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

   4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

    6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

   7. Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy;

   8. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

   9. Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik; Biztosítási titkot képeznek különösen az alábbi adatok: – a biztosító ügyfelének személyes adatai; – a biztosított vagyontárgy és annak értéke; – a biztosítási összeg; – élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi állapottal összefüggő adatok; – a kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje; – a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

   10. Bit: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;

   11. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

   12. Távért tv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény;

   13. Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 15. Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

   14. Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;

 

  A biztosításközvetítő adatkezeléseinek felsorolása és célja

   1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

   1.1. A biztosításközvetítő honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A biztosításközvetítő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat a biztosításközvetítő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

   1.2. A biztosításközvetítő ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa stb. A sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www. google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

   1.3. A biztosításközvetítő ún. remarketing, azaz hirdetési sütiket is használ, amelyek a látogató eszközén kerülnek eltárolásra. Ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felhasználói csoportokat képezve hirdetéseinket és tartalmainkat más oldalakon is megjeleníthessük azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat (pl. bannerek, hirdetések megjelenítése). A sütik nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását.

   1.4. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ún. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak e célból történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalakra. A biztosításközvetítő a honlap jövőbeni fejlesztési irányainak a meghatározása céljából, és a felhasználói élmény növelése érdekében ún. Hotjar honlap elemző alkalmazással nyomon követi a látogatóknak honlapon végzett tevékenységeit. (pl. egérmozgás, kattintás, navigálás, stb.). A látogatók azonosíthatatlanságának a biztosítása érdekében az alkalmazás a honlapnak csak azokon a részein működik, ahol a látogatók személyes adatainak a megadása nem szükséges (Például, a honlap elemző alkalmazást nem működtetjük a honlapunk díjkalkulációs vagy szerződéskötési felületein, vagy más olyan felületein, ahol adatmezők kitöltése szükséges). A honlap elemző alkalmazással éppen ezért a látogató nem azonosítható a számunkra. Az alkalmazással az Ön böngészőjének és eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott weboldalaink, a látogatások ideje) kerülnek tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjébe melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/ opt-out

   1.5. A honlapon keresztül a chaten folytatott kommunikáció ügyfélkapcsolati céllal történik, és személyes adatokat tartalmazhat. A biztosításközvetítő a chaten keresztül általános felvilágosítást ad, azonban konkrét biztosítási szerződésekkel, kárügyekkel, szolgáltatási igényekkel kapcsolatban nem folytat kommunikációt a chaten keresztül.

   2. A honlapon kért díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelés

   2.1. A honlapon kért díjkalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat a biztosításközvetítő egyrészt a díjkalkuláció elkészítése, másrészt a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban részletezett célból kezeli. A megadott e-mail címet a biztosításközvetítő abból a célból kezeli, hogy a díjkalkuláció eredményét és a részletestájékoztatást az érintettnek megküldhesse. A díjkalkuláció során a megadott telefonszámon a biztosításközvetítő az érintettel telefonon felveheti a kapcsolatot abból a célból, hogy az érintett számára lehetőséget biztosítson a biztosítási igényeinek, szükségleteinek a pontosítására. Továbbá az érintettett piaci újdonságokról, akciókról, érdekességekről hírlevélben tájékoztassa.

   2.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésekhez történő hozzájárulást a „Mentés” illetve „Tovább” gomb megnyomásával megadottnak tekintjük.

   2.3. A díjkalkuláció folytatásaként elektronikusan megkötött biztosítással kapcsolatos adatkezelésekre a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos alpontban foglaltak vonatkoznak.

   3. A honlapról kezdeményezett ötletek, vélemények kezelése

   3.1. A biztosításközvetítő a honlapon keresztül e-mailben közölt ötleteket, javaslatokat, észrevételeket az üzleti-, ügyfélkapcsolati-, és működési folyamatainak az optimalizálása, javítása és szolgáltatásai fejlesztése céljából felhasználja és tárolja.

   3.2. Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást a biztosításközvetítő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti.

   4. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a biztosítási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

   4.1. A biztosításközvetítő ezen tevékenysége keretében az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

   4.1.1.) Elsődleges kockázat elbírálás, a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása

   4.1.2.) a biztosító üzleti érdeke és a biztosítási veszélyközösség megóvása érdekében a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése és megakadályozása

   4.1.3.) pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása

   4.2. Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükségesek, és a cél elérésére alkalmasak. A biztosításközvetítő különösen az alábbi adatokat kezeli attól függően, hogy az érintett milyen biztosítási szerződést köt a segítségével – természetes személyi azonosító adatok, lakcím, nem; – egyéb azonosító adatok (pl. adóazonosító jel, rendszám, telefonszám, e-mail cím); – pénzügyi adatok (pl. bankszámlaszám, jövedelemre, megtakarításra vonatkozó adatok);- – a biztosítási szerződésre vonatkozó adatok, ideértve a biztosítási szerződésre bejelentett igények/károk adatait is (pl. a biztosított vagyontárgyra, a kockázatviselés helyére vonatkozó adatok).

   4.3. Személyes adatainak a megadására a biztosítási szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükség. Meghatározott összegű és típusú biztosítások esetén az adatok szolgáltatását jogszabály írja elő számunkra, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozás érdekében. Az adatszolgáltatás elmaradása ezért - különösen ez utóbbi esetben- azzal a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem kötünk Önnel szerződést. Ugyanilyen következménnyel járhat az is, ha a biztosítás megkötéséhez egészségügyi kockázatfelmérés, vagy az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére vonatkozó igényfelmérés szükséges, azonban Ön az ehhez szükséges adatainak a kezeléséhez nem járul hozzá.

    4.4. A honlapon keresztül online, elektronikus úton történő szerződéskötések közvetlenül nem lehetségesek, az ilyen igények a generali.hu által működtetett Tanácsadói honlapomon keresztül köthető. Az így köthető biztosítások a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

   5. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés A biztosításközvetítő a panaszügyintézése során tudomására jutott személyes adatokat a Bit. panaszkezelésre vonatkozó szabályainak való megfelelés érdekében kezeli.

   6. Telefonos ügyfélkapcsolati célú, valamint biztosítási termékeknek telefonon keresztül történő értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

   6.1. A biztosításközvetítő saját kezdeményezésre vagy az ügyfelek megkeresése alapján telefonon keresztül is általános felvilágosítást ad, információt és segítséget nyújt, illetve fogadja a biztosítási szerződésekből eredő, illetve azzal összefüggő szolgáltatási és kártérítési igénybejelentéseket.

   6.2. Telefonon keresztül történő szerződéskötésre nincs lehetőség.

   7. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

   7.1. A biztosításközvetítő közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére. Ilyen célú adatkezeléseket a biztosításközvetítő különösen az alábbi tevékenységei keretében végez – egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében – biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések során közvetlenül-, – elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében – címzett reklámküldemények küldése keretében – telefonos értékesítési kampányok során

   7.2. A biztosításközvetítő által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen: – név, lakcím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím – az érintett személyi körülményeire, vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok (pl. más biztosítónál, pénzintézetnél meglévő, biztosításokra, hitelekre, megtakarításokra, egészségpénztári, nyugdíjpénztári tagságra, gépjármű, lakás és más biztosítható vagyontárgyak meglétére vonatkozó információk).

   7.3. Az adatok kezelésének a célja egyfelől az, hogy a biztosításközvetítő az érintett személyi körülményeit, vagyoni helyzetét értékelje annak érdekében, hogy az érintett igényeire, személyi körülményeire, vagyoni helyzetére szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön.

   7.4. Az adatok forrása: maga az érintett, vagy olyan harmadik személyek, akiktől a biztosításközvetítő ingyenesen vagy ellenérték fejében, szerződések alapján személyes adatokat vesz át abból a célból, hogy az átvett adatokat direkt marketing célra felhasználhassa.

   7.5. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez rendszeresített írásbeli és elektronikus nyilatkozatok, telefonon keresztül megadott adatkezelési hozzájárulások esetén pedig a telefonbeszélgetésekről készített hangfelvételek tartalmazzák.

   7.6. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről a IV. fejezetben (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések) adunk tájékoztatást.

   8. Egyéb adatkezelések

   Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről a biztosításközvetítő az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

 

   Az adatkezelések jogalapjai

   1. A honlapon keresztül történő közléseket, véleményeket a biztosításközvetítő az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

   2. A díjkalkulációval, a biztosítási szerződések nyilvántartásával, végrehajtásával, a panaszok kezelésével kapcsolatos személyes adatokat – a biztosítási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (díjkalkuláció adatai); a biztosítási szerződésből eredő jogi igények előterjesztése,– jogi kötelezettség teljesítése (pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása); – egészségügyi adatok kezelése esetében az érintett kifejezett hozzájárulása; – jogos érdekének érvényesítése (így különösen: visszaélések megakadályozása); alapján kezeli. Az adatkezeléseket szabályozó ágazati jogszabályok: – a Bit.135. §-a (a biztosítás megkötése, teljesítése), – a biztosítási szerződésnek elektronikus úton, vagy telefonon keresztül történő megkötése esetén a Távért. tv. 11. § (2) bekezdése, és az Eker tv. 13/A. §-a, – a Pmt., különösen annak 7-21. §-ai (jogi kötelezettség teljesítése keretében az ügyfél kötelező átvilágítása, nyilvántartási kötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség).

   3. A közvetlen üzletszerzési célú tevékenység során a biztosításközvetítő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, a Grt. 6. §-ának a figyelembe vételével kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik.

 

   A sütik tárolásának időtartama és az egyes adatkezelések időtartamai

   1. A honlap látogatása során a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütiket a felhasználó a számítástechnikai eszközről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazá- sát. A Google Analitycs-ben 26 hónapig őrizzük meg a felhasználói- és eseményadatokat. A Hotjar honlapelemző alkalmazás eredményeit 365 napig őrizzük meg.

   2. A biztosítási szerződés nyilvántartásával, végrehajtásával, a panaszok kezelésével, a biztosítási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tevékenységek: a) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat b) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, addig kezeljük az adatokat, amíg az ennek alapjául szolgáló körülmények fennállnak.

   3. A chaten keresztül folytatott kommunikációs tartalmat, az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket és a közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat a biztosításközvetítő az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címeken lehetősége van: horvathjozsef@jobiztositasok.hu elektronikus levelezési címen, hírlevélben kapott üzenetek esetén a leiratkozas gombra kattintva, vagy postai küldemény megküldése útján Horváth József 4751 Kocsord, Rákóczi u. 35. címén.

 

   Az adatok megismerésére jogosultak köre

   A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat a biztosításközvetítő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói a biztosításközvetítő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg. Közös adatkezelés esetén a további adatkezelők személyéről az adott adatkezelési célok leírásánál található tájékoztatás. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben társaságunknak a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem áll fenn.

 

   A biztosítási titok megtartására vonatkozó rendelkezések

   1. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

   2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha – a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, – a Bit. X. fejezete alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn – a biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

 

Az Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amenynyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja; c) Ön a tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozás – Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság – Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

   A személyes adatainak a kezelésével szembeni tiltakozás joga

   Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

   Jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: 06 1 391 1400 Telefax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.